Dosen Tetap Prodi HKI

NO NAMA / NIP PENDIDIKAN BIDANG KEAHLIAN DALAM SERTIFIKASI
1 Dr. Zulfikar, S.Ag, MA S1 : IAIN Ar-Raniry BNA S1 : Bahasa Arab
  NIP. 19720909 199905 1 001 S2 : IAIN Sumatera Utara S2 : Pengkajian Islam
    S3 : IAIN Sumatera Utara S3 : Hukum Islam
2 Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MA S1: Universitas Al-Azhar S1 : Syariah Islamiyah
    S2: Universitas Al-Azhar S2 : Fiqh Perbandingan
    S3: Universitas Al-Azhar S3 : Fiqh Perbandingan
3 Faisal, S.HI, MA S1 : IAIN Ar-Raniry BNA (2003) S1 : Perb. Mazhab dan Hukum
  NIP. 19761225 200701 1 108 S2 : IAIN Sumatera Utara (2010) S2 : Hukum Islam
4 Aminah, M.H S1 : STAIN ZCK Langsa S1 : Hukum Keluarga Islam
  NIP. 19890725 201903 2 011 S2 : UMSU Medan S2 : Ilmu Hukum
5 Fika Andriani, M.Ag S1 : STAIN ZCK Langsa S1 : Hukum Keluarga Islam
  NIP. 19911011 201903 2 011 S2 : UINSU Medan S2 : Hukum Islam
6 Muhazir, S.HI, M.HI S1 : UIN Malang S1 : Hukum Keluarga Islam
  NIP. 19881111 201903 1 007 S2 : UIN Malang S2 : Hukum Keluarga Islam
7 Ikhsan Kamilan Latif, M.H S1 : IAIN Al-Azizah, Samalanga S1 : Komunikasi dan Penyiaran Islam
  NIP. 19891230 201903 1 014 S2 : UIN Walisongo, Semarang S2 : Ilmu Falak
8 Adelina Nasution, MA S1 : IAIN Imam Bonjol Padang S1 : Peradilan Agama
    S2 : IAIN Sumatera Utara S2 : Hukum Islam
9 Azwir, MA S1 : IAIN Sumatera Utara S1 : Jinayah Siyasah
    S2 : IAIN Sumatera Utara S2 : Hukum Islam
10 Fakhrurrazi, Lc, M.HI S1 : Univ Al Azhar S1 : Syariah Islamiyah
    S2 : IAIN Sumut S2 : Hukum Islam
11 Laila Mufida, Lc, M.A S1 : Univ Al Azhar S1 : Syariah
    S2 : UIN Ar Raniry S2 : Hukum Islam